Bosnia-Herzegowina

USSPF BiH - Unija Samostalnih Sindikata Policije F

71000 Sarajevo-B&H
Obala Kulina Bana br. 1
Tel/Fax : (+387) 33 207 235
email: uspolfbih@sindikatbih.ba

President : Halid GANIJA